آزمایشگاه : خدمات کالیبراسیون

 

 

 

 

در اقدامی دیگر و به منظور ارتقاء سطح فعالیت های خدمات پس از فروش ما اقدام به راه اندازی واحد ازمایشگاهی و انجام عملیات تست و کالیبراسیون شیرهای اطمینان نمودیم . در این راستا و با مشارکت ازمایشگاه شرکت سنجشگران مهر و با در نظر گرفتن تست بنچ بسیار پیشرفته ایی که ساختیم ارایه خدمات پس از فروش شیرهای اطمینان لزر در ایران را به مرحله کیفی بالاتری رساندیم .