اپلیکیشن شیرهای اطمینان

شیر

 

نظر به خوانش و ترجمه چند هزار صفحه استاندارد و مدارک فنی شیرهای اطمینان

و با هدف به اشتراک گذاری این تجربه؛ شرکت تولیدی شیرهای اطمینان آراد مانی

بزودی اپلیکیشن دانشنامه شیرهای اطمینان را در اختیار علاقه مندان به این بحث قرار میدهد .

■ پیشگفتار
■ مقدمه
■ فصل یک: آشنایی با شیرهای اطمینان
1-1 تاریخچه
2-1 ضرورت و اهمیت
3-1 کاربرد شیرهای اطمینان
4-1 انواع شیرهای اطمینان
5-1 اجزا شیرهای اطمینان
6-1 معرفی استانداردها و منابع
■ فصل دو  : اصول طراحی و محاسبات بر اساس استاندارد Api 520
1-2 آشنایی با استاندارد Api 520
2-2 مرور اصطلاحات و واژگان تخصصی
3-2 نحوه عملکرد شیرهای اطمینان
4-2 محاسبات برای سیال گازی با مثال
5-2 محاسبات برای سیال بخار آب با مثال
6-2 محاسبات برای سیال مایع با مثال
■ فصل سوم: انتخاب متریال؛ سایز و کلاس بر اساس استانداردApi 526
1-3 آشنایی با استاندارد Api 526
2-3 آشنایی با اورفیس ها و نحوه انتخاب آنها
3-3 نکات مربوط به طراحی و انتخاب مواد
4-3 نحوه کار با جدول دما – فشار
■ فصل چهار : تست و بازرسی بر اساس استاندارد Api 527
1-4 آشنایی با تست های شیرهای اطمینان
2-4 آشنایی با استاندارد Api527
3-4 نکات مربوط به تست نشتی هوا
4-4 نکات مربوط به تست نشتی با سیال بخار آب
5-4 نکات مربوط به تست نشتی با آب

اطمینان

 


تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی