آرادمانی

شیر اطمینان

 

  • شیر اطمینان
    شیر اطمینان
 
بطور معمول شير متناسب با ابعاد و وزن آن بسته بندی و محکم می شود
تا در مقابل شرایط جوی و آسـيب هـای احتمـالی محفـوظ بماند.
 در زمان حمل و انبارداری دیسک شير در وضعيت کمی باز قرار داده شود.
 در زمان جابجایی و انبارداری نباید هيچ نيرو و ضربه ای به مدار فرمان شير وارد گردد.
 ابزار مورد نياز جهت جابجایی و حمل شامل تسمه، کابل یا سيم بکسل باید متناسب با وزن شير استفاده شود.
در زمان جابجایی شير حفظ فواصل جانبی مناسب از شير جهت جلوگيری از آسيب فردی الزامی می باشد.
 شير باید در محيط خشک با تهویه مناسب و به دور از حرارت و تابش مستقيم نور خورشيد نگهداری و انبـار شـود
 
خواهشمند است درخواست خود را ارسال فرمایید تا همکاران ما
در واحد پشتیبانی در اسرع وقت با شما تماس بگیرند .
تست بنچ پیشرفته و ازمایشگاه لزر در ایران تلاش میکند برای شما 
خدماتی با پشتیبانی ارائه  دهد
شرکت شیرهای اطمینان آرادمانی
شیر اطمینان
تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی